Kulturklassning


Fastigheterna är kulturhistoriskt klassade av kommunen genom Stockholms Stadsmuseum, vilket innebär att man måste vara varsam vid renovering eller ombyggnad.

De tre klassificeringar som Stadsmuseet använder sig av är:

  • Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.
  • Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. Gult innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde.

kulturklassning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåmärkt är Sjöbjörnsvägen 1 (höghuset), Gröndalsvägen 48-56 (terrasshusen med insprängda huset), radhusen Jungmansgränd 4-22 samt Jungmansgränd 24 (villan). Grönmärkt är Sjöbjörnsvägen 7-9 och Gulmärkt Jungmansgränd 2.

Vid renovering eller ombyggnad av lägenheterna behöver man ta reda på vad som gäller avseende myndigheters och bostadsrättsföreningens krav för tänkt åtgärd.

Förutom kommunens krav på bygglov, bygganmälan, rivningslov, kontrollplan m.m. så finns i lagstiftningen också krav på att arbetena ska utföras varsamt och med hänsyn till husets befintliga utseende.

En antikvarisk förundersökning har genomförts av föreningen och ett färgprogram har tagits fram . Dessa två skall utgöra underlag för ev. framtida ombyggnader.

Generellt gäller att vid ändringar och ombyggnader måste styrelsen underrättas för att gemensamma förvaltningsfrågor ska kunna bevakas.